Portal cpb.pl używa cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Gdzie i jak?


Wnioski o wszczęcie postępowania przed Arbitrem bankowym mogą być wnoszone przez konsumenta bezpośrednio lub przez jego pełnomocnika albo przesyłane pocztą na następujący adres:

Bankowy Arbitra| Konsumencki
00-380 Warszawa
ul. Z. Herberta 8

Wraz z wniesieniem wniosku konsument uiszcza opłatę w kwocie 50zł przekazem na rachunek Arbitra bankowego. W przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 50zł, opłata, o której mowa wy|ej, wynosi 20zB. Arbiter nie podejmie żadnych czynności dopóki opłata nie zostanie uiszczona.

Nr konta, na który należy wnosić opłaty w przypadku wniosku Konsumenta o wszczęcie postępowania przed Arbitrem bankowym:

PKO BP S.A. XV/O Centrum Warszawa
55 1020 1156 0000 7702 0008 8120

Podstawowe informacje

 1. Skargi składać mogą wyłącznie konsumenci, czyli osoby fizyczne zawierające umowę z bankiem w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą.

 2. Wniosek dotyczyć może sporu z bankiem-członkiem Związku Banków Polskich lub bankiem niebędacym członkiem ZBP, który złożył oświadczenie, że poddaje się rozstrzygnięciom Arbitra bankowego i wykonaniu jego orzeczeń.

  Jakie sprawy mogą być rozpatrywane przez Arbitra bankowego?
  - mające charakter roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta,
  - których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota 12.000 zł, a w przypadku kredytów hipotecznych 20.000 zł,
  - powstałe po dniu 1 lipca 2001r. Przy czym do wartości sporu nie wlicza się odsetek i innych kosztów, a w przypadku dochodzenia kilku roszczeń sumuje się ich wartość.

 3. Przedmiotem postępowania przed Arbitrem bankowym nie mogą być sprawy związane ze świadczeniami Skarbu Państwa, w szczególności dotyczące książeczek mieszkaniowych i kredytów z dopłatami ze środków budżetowych. Natomiast Arbiter bankowy zwraca wniosek, gdy treść jest niezrozumiała i mimo wcześniejszych wezwań nie została poprawiona lub uzupełniona lub rozpoznanie sprawy wymagałoby przeprowadzenia postępowania dowodowego z udziałem świadków i biegłych, co w ocenie Arbitra bankowego jest możliwe tylko w postępowaniu sądowym.

 4. Arbiter bankowy odrzuci wniosek:
  - jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest prowadzona przed sądem powszechnym lub sądem polubownym albo została ju| prawomocnie osadzona,
  - jeżeli rozstrzygniecie sprawy należy do sądu polubownego.

 5. Wszczęcie postępowania następuje tylko i wyłącznie na wniosek konsumenta. Wniosek o wszczęcie postępowania musi mieć formę pisemną i może zostać przesłany do Arbitrażu pocztą.

 6. Wniosek musi zawierać:
  - imię i nazwisko konsumenta oraz jego adres,
  - dokładne oznaczenie banku, którego dotyczy wniosek,
  - dokładne określenie żądania, jego zwięzłe uzasadnienie i załączniki w postaci kopii odpowiednich dokumentów,
  - podanie warto[ci przedmiotu sporu.

  Do wniosku winien być dołączony dokument potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego w banku lub oświadczenie konsumenta, że nie uzyskał w terminie 30 dni odpowiedzi z banku na swoją skargę.

 7. Bank przegrywający sprawę obowiązany jest zwrócić konsumentowi kwotę uiszczonej przez niego opłaty. W przypadku odrzucenia wniosku przez Arbitra, opłata nie podlega zwrotowi. Natomiast w przypadku zwrotu wniosku konsumentowi Arbiter bankowy zarządza zwrot połowy uiszczonej przez konsumenta opłaty.

 8. Orzeczenia Arbitra bankowego są dla banku ostateczne. Bank obowiązany jest wykonać orzeczenie Arbitra bankowego nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpisu orzeczenia. Natomiast konsument niezadowolony z rozstrzygnięcia może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.
 


KDZ
Projekt i wykonanie Mavtech Group