Portal cpb.pl używa cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Misja i cele


Misja

Popularyzacja rozwiązań legislacyjnych oraz organizowanie współpracy w zakresie wymiany informacji służącej umacnianiu systemu bankowego jako stabilnego i bezpiecznego uczestnika rynku finansowego, przyjaznego dla klientów, aktywnie wspierającego realizację strategicznych celów gospodarczych, w tym z wykorzystaniem środków unijnych.

Cele strategiczne:

  • wspieranie działań służących podnoszeniu poziomu obsługi klienta poprzez popularyzację nowych rozwiązań prawnych oraz procedur działania i wzorców umownych, zgodnych z prawem wspólnotowym oraz ze standardami i procedurami Unii Europejskiej,
  • wdrażanie, przy ścisłej współpracy ze Związkiem Banków Polskich, koncepcji pozyskiwania danych z, innych niż banki, instytucji finansowych oraz z rejestrów publicznych, pozwalającej na pełniejszą ocenę partnerów gospodarczych oraz ryzyka; rozbudowa we współpracy ze Związkiem Banków Polskich oraz BIK S.A. Systemów Wymiany Informacji umożliwiających efektywniejszy monitoring procesów gospodarczych i ocenę wiarygodności partnerów oraz przeciwdziałanie oszustwom i wyłudzeniom,
  • współudział w rozwoju i popularyzowaniu nowych instrumentów rynku finansowego i kapitałowego oraz nowych instytucji działających na tych rynkach,
  • współdziałanie w popularyzacji sądownictwa polubownego oraz zasad dobrej praktyki bankowej i bankowego arbitrażu konsumenckiego,
  • popularyzacja rozwoju przedsięwzięć gospodarczych z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej. Współdziałanie z bankami w nawiązaniu współpracy z samorządami gminnymi, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, celem wspomagania prefinansowania przedsięwzięć oraz pomocy w zapewnieniu możliwości korzystania ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
  • promocja technik przygotowywania aplikacji oraz pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z funduszy strukturalnych, zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami Unii Europejskiej,
  • propagowanie możliwości szerszego wykorzystania outsourcingu w działalności instytucji finansowych.
 


KDZ
Projekt i wykonanie Mavtech Group